资料阅览语文二年级语文

二年级语文下册单元生字词练习

发布者微信
  • 发布时间:2016-04-11 05:31:00
  • 发布者:吾爱
  • 微信号:wuaiyazhu.
  • 浏览量:
  • Tags:
  • 分享到:
  •   公告:

    

 二下语文第五单元生字词练习
班级: 姓名: 成绩:
rè qíng jiē dài lǐng wù jué wù zhuā zhù yǎo zhù dù liàng
( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
dù pí yā lí lì yì yì chù ruò gān jiǎ ruò guān yuán
( )( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )
yì lùn chèng gǎn míng chēng gǎn lù chēng hū shāng liàng
( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )
jiū jìng quē diǎn zhì yú shùn lì xiáng xì dǎ mà qiàn quē
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
jiǎo yìn lǎo bǎn píng fán qióng rén zuò zhě fù chū fù qián ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) jiāo gěi
( )

二下语文第七单元生字词练习
班级: 姓名: 成绩:
一、看拼音写汉字。
zuì jìn zhōu wéi yóu xì yóu yǒng xiān yàn zhēng duó fǎn yìng
( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )
yìng chèn léi yǔ chuān guò dǎn liàng zhí bān ān jìng àn hào
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
hēi àn gāng cái táo pǎo yǒng gǎn nǎ lǐ zé rèn chóng fù( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )
ér qiě bìng qiě biǎo shì jí jiāng lì jí jí shǐ fù zé
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
fù zá liú hú lán dǎng yuán gāng tiě liè shì zǔ cí hú tong
( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
liú dòng jiāo liú xiān yàn duó mù léi shēng dà zuò
( ) ( ) ( ) ( )
二、多音字注音、组词。

更 和 空 担

大 没 乐 教


二下语文第六单元生字词练习
班级: 姓名: 成绩:
一、看拼音,写汉字。
cūn zhuāng dī àn ér tóng fēn sàn sōng sǎn sǎn wén huí guī
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
yáo yuǎn yù wàng shí yù xiǎo dé fú xiǎo jiàn jiàn zhú jiàn
( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )
xìng shù kè táng bì lǜ màn cháng shān pō shì jiè fǎng fú
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
mó fǎng líng huó ní tǔ sǐ wáng rén lèi jiào yù kǒng lóng ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )
běi jīng hòu dù tài dù zhuàng tài qí yì yóu xì
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
二、四字词语。
开天辟地 山川草木 鸟兽虫鱼 生气勃勃 生儿育女
闻名中外 形态各异 汹涌澎湃 雄姿勃勃 气势非凡
腾云驾雾 心灵手巧 叶公好龙 龙飞凤舞 车水马龙
龙腾虎跃 龙马精神 画龙点睛

二下语文第八单元生字词练习
班级: 姓名: 成绩:
一、看拼音,写汉字。
cūn zhuāng dī àn ér tóng fēn sàn sōng sǎn sǎn wén huí guī
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
yáo yuǎn yù wàng shí yù xiǎo dé fú xiǎo jiàn jiàn zhú jiàn
( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )
xìng shù kè táng bì lǜ màn cháng shān pō shì jiè fǎng fú
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
mó fǎng líng huó ní tǔ sǐ wáng rén lèi jiào yù kǒng lóng ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )
běi jīng hòu dù tài dù zhuàng tài qí yì yóu xì
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
二、四字词语。
开天辟地 山川草木 鸟兽虫鱼 生气勃勃 生儿育女
闻名中外 形态各异 汹涌澎湃 雄姿勃勃 气势非凡
腾云驾雾 心灵手巧 叶公好龙 龙飞凤舞 车水马龙
龙腾虎跃 龙马精神 画龙点睛

 

上一篇文章:文学素养试题

相关内容